بهشت گمشده ای بنام مراغه با تبادل لینگ موافقم 2-منظور از ایجاد این وبلاگ نشان دادن گوشه از زیبایی های مراغه با عکس به ملت شریف مراغه و ایران و جهان میباشد .90درصد این عکسها روی نرم افزار گوگل ارث موجود میباشد دوستان میتوانند با نصب نرافزار گوگل ارث علاوه بر رویت مراغه بصورت دید هوایی از عکسهای بیشتری نیز میتوانند بازدید کنند. نظرات شما همواره چراغ راه ما خواهد بود پس لطفا در قسمت نظرات یا با ارسال ایمیل به آدرس زیر این حقیر را سرافراز كنید : auoobfarabi@gmail.com با سپاس و آرزوی بهترین ها با تشکر مدیر وبلاک: http://farabiaslauoob.mihanblog.com 2019-01-20T18:52:07+01:00 text/html 2011-01-08T20:14:22+01:00 farabiaslauoob.mihanblog.com ایوب فارابی عکسهایی از پارک قزل ارسلان مراغه http://farabiaslauoob.mihanblog.com/post/9 <P></P> <DIV class="owner_photo clearfix"></DIV> <P align=center><IMG alt="<<<غروب در پارک قزل ارسلان=Sunset in Qyzl Arsalan Park >>>" src="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/42743159.jpg" width=500 height=396></P><STRONG><FONT color=#ff0000 size=2> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: fuchsia; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>لطفا برای</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>دیدن عکسهای بیشتر</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>بر روی ادامه</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #00b0f0; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>مطلب کلیک کن</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P align=center><BR></FONT></STRONG></P> text/html 2011-01-08T20:10:54+01:00 farabiaslauoob.mihanblog.com ایوب فارابی عکسهایی از میدان بسیج مراغه http://farabiaslauoob.mihanblog.com/post/8 <P></P> <DIV class="owner_photo clearfix"></DIV> <P align=center><IMG alt="میدان بسیج= basig Square" src="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/38918961.jpg" width=500 height=375></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: fuchsia; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>لطفا برای</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>دیدن عکسهای بیشتر</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>بر روی ادامه</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #00b0f0; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>مطلب کلیک کن</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-01-08T20:08:53+01:00 farabiaslauoob.mihanblog.com ایوب فارابی عکسهایی از صوفی چای مراغه-2 http://farabiaslauoob.mihanblog.com/post/7 <P align=center><IMG alt="<<منظره ای از صوفی چای=A view of Soufichay>>" src="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/44273760.jpg" width=500 height=393></P> <P align=center><A onfocus=this.blur() href="/photo/46205159"></A></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ff0000 size=2>لطفا روی ادامه مطلب کلیک کنید</FONT></STRONG></P> <P align=center><BR>&nbsp;</P> text/html 2011-01-08T20:05:05+01:00 farabiaslauoob.mihanblog.com ایوب فارابی عکسهایی از صوفی چای مراغه -1 http://farabiaslauoob.mihanblog.com/post/6 <P></P> <DIV class="owner_photo clearfix"></DIV> <P align=center><IMG alt="پارك صوفی چای=sofichay park" src="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/38223123.jpg" width=500 height=375></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ff0000 size=2>لطفا روی ادامه مطلب کلیک کنید</FONT></STRONG></P> text/html 2011-01-08T20:04:23+01:00 farabiaslauoob.mihanblog.com ایوب فارابی عکسهایی از مناظر زیبای کوه های سهند مراغه-3 http://farabiaslauoob.mihanblog.com/post/17 <P align=center><IMG alt="چشم اندازی به سهند" src="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/35945688.jpg" width=500 height=375></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: fuchsia; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>لطفا برای</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>دیدن عکسهای بیشتر</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>بر روی ادامه</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #00b0f0; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>مطلب کلیک کن</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-01-08T20:03:41+01:00 farabiaslauoob.mihanblog.com ایوب فارابی عکسهایی از مناظر زیبای کوههای سهند مراغه -2 http://farabiaslauoob.mihanblog.com/post/5 <P align=center><IMG alt=گل=Flower src="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/38835781.jpg" width=500 height=375></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: fuchsia; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>لطفا برای</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>دیدن عکسهای بیشتر</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>بر روی ادامه</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #00b0f0; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>مطلب کلیک کن</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-01-08T20:01:23+01:00 farabiaslauoob.mihanblog.com ایوب فارابی عکسهایی از مناظر زیبای کوههای سهند مراغه-1 http://farabiaslauoob.mihanblog.com/post/4 <P></P> <DIV class="owner_photo clearfix"></DIV> <P align=center><IMG alt="لاله واژگون=Inverted Tulips" src="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/38806233.jpg" width=500 height=375></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: fuchsia; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>لطفا برای</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>دیدن عکسهای بیشتر</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>بر روی ادامه</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #00b0f0; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>مطلب کلیک کن</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-01-08T19:58:45+01:00 farabiaslauoob.mihanblog.com ایوب فارابی عکسهایی از ساری سو مراغه http://farabiaslauoob.mihanblog.com/post/3 <P></P> <DIV class="owner_photo clearfix"></DIV> <P><IMG style="WIDTH: 475px; HEIGHT: 371px" alt="<<ساری سو مراغه=Sari sou-maraghe>>" src="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/45571916.jpg" width=500 height=375></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>ساری سو مراغه</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ff0000 size=2>لطفا روی ادامه مطلب کلیک کنید</FONT></STRONG></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang=FA><FONT size=3><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA></SPAN></STRONG></FONT></SPAN>&nbsp;</P><BR> text/html 2011-01-08T19:55:16+01:00 farabiaslauoob.mihanblog.com ایوب فارابی عکسهایی از میدان مادر مراغه http://farabiaslauoob.mihanblog.com/post/2 <P align=center><STRONG><FONT color=#ff0000 size=2></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ff0000 size=2><IMG alt="میدان مادر مراغه" src="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/42503549.jpg" width=500 height=395></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ff0000 size=2>لطفا روی ادامه مطلب کلیک کنید</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ff0000 size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P> text/html 2011-01-08T19:52:37+01:00 farabiaslauoob.mihanblog.com ایوب فارابی عکسهایی از مناظر زیبای شهر مراغه-1 http://farabiaslauoob.mihanblog.com/post/1 <P align=center>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: fuchsia; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA><IMG alt=مراغه src="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/35691214.jpg" width=500 height=375></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: fuchsia; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>لطفا برای</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>دیدن عکسهای بیشتر</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>بر روی ادامه</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #00b0f0; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>مطلب کلیک کن</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-01-08T19:51:51+01:00 farabiaslauoob.mihanblog.com ایوب فارابی عکسهایی ازمناظر زیبای شهر مراغه -2 http://farabiaslauoob.mihanblog.com/post/11 <P align=center><IMG alt="-پاییز در کمربندی شمالی" src="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/44060342.jpg" width=500 height=390></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: fuchsia; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>لطفا برای</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>دیدن عکسهای بیشتر</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>بر روی ادامه</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #00b0f0; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>مطلب کلیک کن</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P><BR>&nbsp;</P> text/html 2011-01-08T19:49:23+01:00 farabiaslauoob.mihanblog.com ایوب فارابی عکسهایی از مناظر زیبای شهر مراغه-3 http://farabiaslauoob.mihanblog.com/post/10 <P align=center><IMG alt=" << مقبره رکن الدین ابولحسن مراغی (اوحدی مراغه ای)0 =Ohadi maragheh-i -Tomb >>" src="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/45740099.jpg" width=500 height=375></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: fuchsia; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>لطفا برای</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>دیدن عکسهای بیشتر</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>بر روی ادامه</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #00b0f0; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>مطلب کلیک کن</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P><BR></P> text/html 2011-01-08T19:48:25+01:00 farabiaslauoob.mihanblog.com ایوب فارابی عکسهایی از مناظر زیبای شهر مراغه-4 http://farabiaslauoob.mihanblog.com/post/15 <P align=center><IMG alt="پاییز در روستای مردق مراغه" src="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/43203366.jpg" width=500 height=375></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ff0000 size=2>&nbsp;</FONT></STRONG><SPAN><STRONG>لطفا برای</STRONG></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>دیدن عکسهای بیشتر</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>بر روی ادامه</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #00b0f0; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>مطلب کلیک کن</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-01-08T11:45:13+01:00 farabiaslauoob.mihanblog.com ایوب فارابی عکسهای از مناظر روستای تازه کند سفلی http://farabiaslauoob.mihanblog.com/post/14 <P align=center><IMG alt="روستای تازه کند سفلی" src="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/44060286.jpg" width=500 height=390></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN><STRONG>لطفا برای</STRONG></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>دیدن عکسهای بیشتر</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>بر روی ادامه</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #00b0f0; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>مطلب کلیک کن</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-01-08T11:27:29+01:00 farabiaslauoob.mihanblog.com ایوب فارابی عکسهای از گنبد سرخ مراغه http://farabiaslauoob.mihanblog.com/post/13 <P align=center><IMG alt="گنبد سرخ مراغه" src="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/39899584.jpg" width=375 height=500></P> <P><STRONG><FONT color=#ff0000 size=2></FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN><STRONG>لطفا برای</STRONG></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>دیدن عکسهای بیشتر</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>بر روی ادامه</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #00b0f0; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>مطلب کلیک کن</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>